Toimintasuunnitelma 2020-2021

TOIMINTASUUNNITELMA 2020–2021 PÄIVÄKOTI IDA VALPURI

 1. Yleistä

Ida Valpuri on vuonna 2005 perustettu yksityinen päiväkoti Iissä. Toimintaamme ohjaa valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Iin kunnan linjaukset sekä päiväkotimme arvot.

Päiväkotimme on kodinomainen 30-paikkainen sisarusryhmä 1-6v. lapsille. Ida Valpurissa toimitaan pienryhmissä: eskarit (9 lasta) viskarit (5 lasta) nelikot (11 lasta) ja 2-3v. (8 lasta) jakautuen päivän toimintoihin päiväjärjestystä mukaillen. Pienryhmätoiminnassa lapsi on läsnä toisen lapsen/lasten ja aikuisen kanssa. Pienryhmätoiminta luo lapselle turvallisen ja monipuolisen oppimisympäristön, ilon, leikin ja kiireettömyyden.

Kaikki päiväkodin tilat ja tarvikkeet ovat yhteisessä käytössä. Toimivat ja monipuoliset tilat mahdollistavat pienryhmätoiminnan, lasten yksilöllisen huomioinnin ja yhteisöllisyyden toteutumisen. Lasten mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua toimintaan huomioidaan päivittäin.

Päiväkoti on auki arkipäivisin klo 7-17, tarvittaessa aukioloajoissa joustetaan.

Esiopetusta klo 9-13. Esiopetus noudattaa Iin koulujen työ-ja loma-aikoja.

 1. Yhteystiedot:

Päiväkoti Ida Valpuri

Lanssitie 3

91100 Ii

0409309111

paivakoti@idavalpuri.fi

 1. Henkilöstö 2020-2021:

Päiväkodin johtaja

Varhaiskasvatuksen opettaja / esiopettaja

Kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa

Varhaiskasvatuksen opettaja / yrittäjä

Kokki

Siistijä

 1. Toiminta-ajatus:

Ida Valpuri tarjoaa lapselle suotuisan kehityksen turvaa terveellisessä, rauhallisessa, kehitystä ja oppimista tukevassa kasvuympäristössä.

Päiväkotimme noudattaa tuttua, mutta joustavaa päivä- ja viikko-ohjelmaa. Omaehtoiselle leikille on päivittäin runsaasti aikaa.

Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen esiopetus- tai varhaiskasvatussuunnitelma, joka on pedagoginen asiakirja lapsen tiedoista, taidoista ja tavoitteista, joita harjoitellaan ja kehitetään pedagogisin menetelmin varhaiskasvatusympäristössä.

Lapsi ja vanhemmat osallistuvat henkilökohtaisen suunnitelman laatimiseen yhdessä varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Suunnitelmat laaditaan yhdessä vanhempien ja henkilöstön kanssa uuden toimintakauden alussa (syksyllä).

Aloittaessaan varhaiskasvatuksen kesken toimintakauden lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma 2kk kuluessa aloituksesta.

Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään keväällä (maalis-huhtikuussa), jolloin arvioidaan kuinka lapsen varhaiskasvatussuunnitelman pedagogiselle toiminnalle asetetut ratkaisut ovat toteutuneet: tavoitteiden toteutuminen, toimenpiteiden ja menetelmien vaikuttavuus sekä kirjataan yhteinen suunnitelma jatkosta. Tarvittaessa suunnitelmaa voidaan päivittää useamminkin.

Toimintakaudella 2020-2021 vasu- ja leops-keskustelut suositellaan käymään etäyhteyden välityksellä. Erikseen sopimalla vanhemmilla on mahdollisuus varata aika keskusteluun päiväkodille.

Henkilökuntaamme on osallistunut Lapset puheeksi -koulutukseen.

Järjestämme noin joka toinen kuukausi perheiltoja perheiden ja henkilöstön kanssa, mukaan lukien isovanhempien illan kerran vuodessa, päiväkodilla tai lähiympäristössä. Nämä tapaamiset luovat ja ylläpitävät kasvatuskumppanuutta, mahdollistavat luottamuksellisen yhteistyön, aidon läsnäolon ja sitoutuneisuuden.

Vallitsevan tilanteen vuoksi emme toistaiseksi järjestä yhteisiä kokoontumisia, seuraamme yleistä tilannetta kaudella 2020-2021.

 1. Yhteisesti sovitut toimintatavat:

Toimintaamme ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet, Iin kunnan linjaukset sekä yrityksemme arvot: kasvatuskumppanuus, ilo ja leikki, rakkaus ja rajat, kiireettömyys, oikeudenmukaisuus.

Kasvatuskumppanuus = yhteistyö vanhempien kanssa. Vanhemmilla ja varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on olennaista tietoa lapsesta. Kunnioitus on molemminpuolista ja molemmilla, sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisilla että vanhemmilla on oltava yhteisiä tavoitteita lapsen kasvatuksesta. Kasvatuskumppanuus luo pohjan lapsen mielekkäille elämänkokemuksille tärkeiden aikuisten, vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten, tehdessä yhteistyötä.

Ilo ja leikki = ”Lapsi on tehty sadasta. Lapsella on sata kieltä, sata kättä, sata ajatusta, sata tapaa ajatella, leikkiä, puhua, sata, yhä vain sata tapaa kuunnella, ihmetellä, rakastaa; sata riemua, sata maailmaa löydettäväksi, sata keksittäväksi, sata uneksittavaksi.” (Loris Malaguzzi)

Rakkaus ja rajat = Lapsi kokee perusturvallisuutta ja elämäniloa myönteisessä ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Myönteinen suhtautuminen lapseen auttaa häntä ottamaan huomioon toiset lapset ja aikuiset.

Kiireettömyys = Lapsen kehitystä ei kiirehditä, muttei myöskään jarruteta. Lasta tuetaan siinä, missä hän on hyvä ja edistynyt, mutta myös niissä asioissa, jotka eivät suju hyvin ja joita lapsi välttelee. Tavoitteena on luoda lapselle tasapainoisen elämän edellytykset.

Oikeudenmukaisuus = Lapsen ihmisarvo; syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimus, lapsen etu, lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen, lapsen mielipiteen huomioonottaminen.

Toimintaperiaatteet:

Jokainen henkilöstön jäsen voi tuoda työhönsä omat persoonalliset voimavaransa, lahjansa, osaamisalueensa: tiede-taide-kulttuuri (urheilu, musiikki jne).

Henkilökunnan tieto ja taidot mahdollistavat mielekkäille elämänkokemuksille mm. musiikin, liikunnan, draaman, kädentaitojen ja erilaisten oppimistehtävien kautta.

Henkilöstö:

 • hoitaa työssään hyvin ja arvokkaasti kaikkia lapsia, puhuttelemalla ja kohtelemalla heitä ainutkertaisina yksilöinä.
 • kunnioittaa ja suojaa lapsen yksityisyyttä ja omaisuutta sekä huomioi kunkin henkilökohtaiset elämänarvot ja elämäntyylit
 • on tietoinen lapsen oikeuksista ja niihin liittyvistä keskeisistä säädöksistä
 • edistää lapsen sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia
 • puolustaa lapsen osallisuutta niin pitkälle kuin se on käytettävissä olevien voimavarojen mukaan mahdollista
 • edistää omalta osaltaan tasa-arvon toteutumista työssään ja työyhteisössä
 • kohtelee kaikkia lapsia ja heidän omaisiaan sekä työtovereita tasa-arvoisesti heidän asemastaan, elämäntilanteestaan, sukupuolestaan, iästään, uskonnostaan, kulttuuristaan, rodustaan, vakaumuksestaan tai mielipiteestään huolimatta
 • vastaa työryhmän jäsenenä omasta työstään ensisijaisesti lapsille ja heidän omaisilleen ja työnantajalleen sekä huolehtii oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä
 • kantaa eettisen vastuun työhönsä liittyvistä päätöksistä
 • jokainen henkilökunnan jäsen myös osaltaan vastaa lasten ja heidän omaistensa sekä työympäristön turvallisuudesta
 • toimii luottamuksellisesti ja noudattaa salassapitovelvollisuutta
 • toimii rakentavassa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa lasten hyväksi
 • jokainen henkilöstön jäsen tuo esille näkemyksensä työn ja työyhteisön kehittämiseksi ja ottaa puheeksi myös vaikeita asioita
 • jokainen huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan ja osaltaan edistää työyhteisönsä hyvinvointia
 • osallistuu aktiivisesti oman alansa ja ammattinsa kehittämiseen työyhteisössä ja yhteiskunnassa ja viestii työstään arvostavasti eri yhteyksissä.

Henkilöstön kanssa on sovittu:

 • jokaisen henkilöstön jäsenen tulee olla perehtynyt päiväkodin toimintasuunnitelmaan, lapsen henkilökohtaiseen vasuun (tai leopsiin), omavalvontasuunnitelmaan, turvallisuussuunnitelmaan, palo- ja pelastussuunnitelmaan, sekä muihin päivähoitoa koskeviin asiakirjoihin. Jatkossa kaikki ko. asiakirjat löytyvät kehittämishankkeena toteutetun laatukäsikirjan alta
 • yhdessä sovitut työvuorokohtaiset työtehtävät
 • suunnittelupalaverit pidetään n. kerran viikossa
 • henkilöstöpalaverit pidetään n. kerran kuussa
 • kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa
 • työterveyspalvelut lakisääteisinä, työhyvinvoinnista huolehditaan ennaltaehkäisevästi
 • työhyvinvointitoimintaa mm. virkistyspäiviä
 1. Yhteistyökumppanit:

Ida Valpurin yhteistyökumppaneita ovat mm. Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut (perusopetukseen tiedonsiirrot, muu yhteistyö), perhetyö, seurakunta (syys-, kevät-, adventti- ja pikkukirkot sekä pääsiäisvaellus), kirjasto (mm. kirjastoauto, satutuokiot) sekä muut paikalliset ja lähialueiden toimijat.

 1. Tiedotus:

Tiedotamme toiminnastamme mm. kotiin jaettavilla kuukausitiedotteilla, kohdatessa jutellen, ilmoitustaululla ja puhelimitse, sekä verkkosivujen kautta.

Lapsen tuonti- ja hakutilanteessa päivitetään kasvokkain lapsen päivän kuulumisia.

Vallitseva tilanne on luonut myös uusia tiedotuskanavia, mm. vanhemmille on perustettu whatsapp-ryhmä, jossa päiväkoti voi jakaa kuulumisia ja tiedotteita reaaliajassa. Kehittämishankkeen puitteissa kartoitetaan muita sähköisiä viestimiä tulevaisuuden varalle (esim. koulun puolella käytössä oleva wilma).

 1. Vuosikello

Elokuu: tutustumista ja ryhmäytymistä, esi- ja alkukeskustelut (uudet perheet), esitietolomakkeiden päivitys

Syyskuu: esiopetussuunnitelman laadinta, (vanhempainilta päiväkodilla)

Lokakuu: varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, (isovanhempien ilta päiväkodilla), syysloma vko 43

Marraskuu: (isänpäivän aamukahvit), virkistyspäivä henkilöstö

Joulukuu: (joulujuhla ja joulukirkko perheille), kehityskeskustelut henkilöstö, joululoma

Tammikuu: luisteluviikko, (perheilta luistelu), esiopetukseen / perusopetukseen haku

Helmikuu: hiihtoviikko, (perheilta hiihto), esiopetussuunnitelmien päivittäminen

Maaliskuu: varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetusuunnitelmien päivittäminen, talviloma vko 10

Huhtikuu: asiakastyytyväisyyskyselyt perheille

Toukokuu: (äitienpäivän aamukahvit, kevätjuhla perheille), kehityskeskustelut henkilöstö, tiedonsiirtopalaverit esiopetuksesta perusopetukseen

Kesäkuu: kesäajan toimintoja

Heinäkuu: päiväkoti suljettu

 1. Osallisuus

Perheiden, lasten ja vanhempien, toiveita ja mielipiteitä kuunnellaan sekä varhaiskasvatussuunnitelmia laadittaessa, että päivittäisissä arkikeskusteluissa.

Lasten kanssa luodaan luottamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jokainen lapsi saa ilmaista oman mielipiteensä ja kokee tulleensa kuulluksi.

 1. Kehittäminen ja arviointi

Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelupalavereissa, henkilöstöpalavereissa sekä kehityskeskusteluissa. Asiakastyytyväisyyskyselyt, sekä vanhempien ja lasten palautteet ja toiveet kirjataan varhaiskasvatuskeskusteluissa, sekä päivittäisissä arkikeskusteluissa. Saadun palautteen perusteella puututaan epäkohtiin sekä kehitetään toimintaa ideoiden ja toiveiden pohjalta.

Ida Valpuri Ky on saanut kehittämisavustusta Ely-keskukselta ja hankkeena päiväkodille laaditaan laatukäsikirja, henkilöstöstä hankkeessa on mukana päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksenopettaja/esiopettaja.